همایون ارشادی در یک قدمی اسکار

به گزارش کنفرانس هکا، مجله ایده آل: متولد فروردینماه 1326 در اصفهان است.

همایون ارشادی در یک قدمی اسکار

سال 1344دیپلم میگیرد و برای ادامه تحصیل دررشته معماری راهی ایتالیا میشود.

بعد که به ایران بازمیگردد در یک شرکت ساختمانی در اهوازمشغول به کار میشود و یک سال بعد از انقلاببه کانادا میرود و تا سال 70 آنجا میماند.

قضیه آشنایی ارشادی با سینما بهدوستیاش با تهمینه میلانی وهمسر او برمیگردد.

تهمینه میلانی در حالساخت کاکادو در سال 75 بوده که از ارشادی میخواهد در 2سکانس بازی کند.

او هم قبول میکند و همین قبول کردن باعث میشود باب بازی در سینما به رویش بازشود.

بعد از آن با عباس کیارستمی آشنا میشودکه شروع این آشنایی به بازی در یکی از ماندگارترین کارهای ارشادی یعنی طعم گیلاسمنجر میشود.

ارشادی علاوه برهمکاری با کارگردانان داخلی در کارنامه سینماییاش 2کار فرنگی هم دارد.

بادبادک بازمارک فاستر در سال 2007 میلادی و آگورای آلخاندرو آمنابار، کارگردان مطرحاسپانیایی در سال 2009 میلادی که با اقبال خوبی در اسپانیا روبرو شد دو فیلم مطرحخارجی آن هستند او امسال 2 فیلم تازه کاترین بیگلو 30 دقیقه بامداد یک نقش مهم اما کوتاه بازی کرده و به نظر میرسد امسال یکی از شانسهای مهم اسکار است.

مرد فیلسوف درآگورا

داستان اینفیلم درباره هیپاتیا (ریچل وایس) بانوی ستارهشناس در اسکندریه در قرن چهارم میلادیو رابطه او با 2 رقیب عشقی، یکی بردهاشداووس (مکس مینگلا) و دیگری اشرافزادهای بهنام اریستس (اسکار آیزاک) است.

داووساز سویی عاشق بانوی خود شده و از سوی دیگر میتواند با پیوستن به طغیان مسیحیان بهآزادی برسد.

در کنار داستان رمانتیک فیلم، داستان تاریخی نیز روایت میشود.

همایون ارشادی، بازیگر ایرانی دراین فیلم نقش آسپاسیوس برده و همکار هیپاتیا را بازی میکند که در تبیین نظریات ستارهشناسی با او همکاری میکند.

بادبادک باز،داستان جوانی است افغان به نام امیر که در سانفرانسیسکو زندگی میکند و پس از دریافت تماس تلفنی یکی ازآشنایان، گذشته را به یاد میآورد.

به یاد میآورد که چگونه با پدر در کابل زندگی میکردند.

امیر و پدرش که انسانهای متمولی بودند با حملهنظامی روسها به افغانستان، کابل راترک کرده و به سانفرانسیسکو مهاجرت میکنندو او بعد از گذشت سالها برای جبران اشتباهی کهدر گذشته انجام داده، مجبور میشود در اوج دوران طالبان بهافغانستان برود تا پسر دوست دوران کودکیاشرا از دست طالبان نجات دهد.

همایون ارشادی در این فیلم نقش پدر امیر را بازی میکند که یکی از شخصیتهای اصلی است و نقش مهمی در پیشبردداستان دارد.

مرد مرموز در30 دقیقه بامداد

30 دقیقهبامداد، داستان یک دهه جستوجو برای شکار اسامه بنلادن را به دست سربازان آمریکایی بهتصویر میکشد.

در این فیلم نشان میدهد که مأموران آمریکایی برای اینکهزندانیان را وادار به اعتراف کنند از تکنیکهایبازجویی همراه با شکنجه مانند خفگی مصنوعی با آب استفاده میکنند و اطلاعاتی که از این طریق به دست میآید، در کنار هم قرار دادن تکههای پازل به منظور کشف مخفیگاه بن لادننقشی اساسی داشتهاند.

البته هیچ خبری ازحضور این بازیگر ایرانی در پروژه سینمایی منتشر نشده بود، اما انتشار یکی از تبلیغهای این فیلم نشان میدهد که همایون ارشادی، در بخشهایی از آن به ایفای نقش پرداخته.

ایندر حالی است که سایت مرجع آی ام دی بی و سایت رسمی 30 دقیقه بامداد هم در بخش بازیگراناین پروژه هیچ اشارهای به نام همایون ارشادینکرده و به همین دلیل به نظر میرسد نقش او در این فیلم بسیارکوتاه بوده است.

او در بخشی از این تبلیغ، جمله شما هیچوقت اون رو پیدا نمیکنید را به زبان انگلیسی بیان میکند و در ادامه هم صدای او را در بخشکوتاهی از ویدئوی منتشرشده میتوان شنید.

نقش کوچک، نقشبزرگ

همایون ارشادیدر طول مدتی که در سینما حضور داشته نقشهایمتفاوتی بازی کرده است؛ حتی گاهی دیده شده که برای آشنایی با یک کارگردان مثلمهرجویی یک تک سکانس بازی کرده است و حتی به این انتخابهایش افتخار هم میکند: اگر کارگردان و تهیهکنندهای را دوست داشته باشم و آنها از منبخواهند که در نقش کوتاهی در فیلمشان بازی کنم حتما این کار را انجام میدهم.

اگر قرار بود کوتاهی یا بلندی نقشبرایم مهم باشد، اصلا این نقشها را قبول نمیکردم.

گاهی نقشی بازی میکنی که بسیار طولانی است اما اصلا نقشخوبی نیست یا ممکن است نقش کوتاهی بازی کنی که خیلی کوتاه است اما نقش جا افتادهای باشد.

اگر قرار باشد برای حرفهای دیگران کار کنم که آنقدر حرفهای مختلف زده میشود و من باید کارهای مختلف کنم ولی منبه این حرفها کاری ندارم.

چند کارگردانهستند که آدم خودش را همیشه مدیون آنها میداندیا همیشه برای آنها احترام قائل است.

وقتی از طرف اینها نقشی به فرد پیشنهاد میشود حتما قبول میکند و اصلا برایش فرقی نمیکند که کوتاه است یا بلند

کار بزرگیکرده؟ کار بزرگی نکرده؟

این روزها کههمه در حال دیدن او در فیلم 30 دقیقه بامداد هستندبار دیگر تمجیدها بالا رفته ولی عدهای معتقدند خیلی کار مهمینکرده و نباید با یک نقش کوتاه اینچنین همه چیز را بزرگ کنند.

البته بعضی هم میگویند سینماگران غربی تا وقتی بازیگران ایرانی را میخواهند که نقش افغانیها یا پاکستانیها را بازی کنند و همین که دیالوگبگویند برایشان کافی است ولی همایون ارشادی نظر دیگری دارد: اهمیتی ندارد که نقشکوتاه است و از این حرفها، باید برای من مهم باشدکه من اینطور فکر نمیکنم.

برای من محتوای نقشمهم است نه کوتاهی و بلندیاش.

مسئله در این میان،کیفیت و کمیت است.

آیا از ایرانمیرود؟

انگار همایونارشادی هم مثل کیارستمی حاضر نیست به هیچ قیمتی از ایران برود: اگر میخواستم در خارج بازی کنم حتما تا الاناز ایران رفته بودم.

زندگی و خانواده من اینجا هستند.

اینجا کشور من است و اگرمعروف هم نشدم خیلی برایم مهم نیست.

من خارج از کشور زندگی میکردم ولی بعد تصمیم گرفتم به ایرانبیایم.

در آن زمان به عنوان بازیگر سینما مطرح شده بودم.

وقتی انتخاب کردم که درایران زندگی و کار کنم باید به این چیزها هم فکر میکردم ولی اصلا ربطی به مطرح و معروفشدنم نداشت.

بااستعدادخارجیها، بیاستعداد ایرانیها

واقعا چرا درسینمای ایران کسی قدر همایون ارشادی را نمیداند؟

آیا واقعا او به حقش رسیده است؟

در اینکه او استعداد فوقالعادهای دارد، شکی نیست ولی شاید نقشی درسینمای ایران نیست که او بتواند استعدادهایش را به خوبی با آنها نشان دهد.

خودشدرباره کار کردن در خارج از مرزها گفته: کارگردانان خارجی بیشتر کار مرا قبولدارند تا کارگردانان داخلی.

اگر اینطور نبود الان باید خیلی از کارگردانان مطرحایرانی سراغ من میآمدند.

بعضی مواقع کارهاییمیکنم که به خودم یک چیزهاییرا ثابت کنم.

من با کارگردانان خارجی که کار کردهام به این دلیل بوده که از من خواستهاند و فکر کردهاند من میتوانم از عهده نقش بربیایم.

اینکه چراکارگردانان داخلی با من کار نکردهاند را باید از خودشانبپرسید.

حتما دلیلی دارد که اینگونه بوده است.

در فیلم اولیو کوتاه هم بازی میکنم

از همان ابتداهمایون ارشادی به واسطه حضورش در فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی و درخت گلابیداریوش مهرجویی به عنوان بازیگر فیلمهایخاص و روشنفکری شناخته میشد اما در این سالها سعی کرد با پذیرفتن نقشهای متفاوت کمی از این فضا فاصلهبگیرد.

همایون ارشادی درباره کارگردانانی که دوست دارد، میگوید: چند کارگردان هستند که آدم خودشرا همیشه مدیون آنها میداند یا همیشه برای آنهااحترام قائل است.

وقتی از طرف اینها نقشی به فرد پیشنهاد میشود حتما قبول میکند و اصلا برایش فرقی نمیکند که کوتاه است یا بلند.

من از اینکارها زیاد داشتهام.

چون برای حرفهام احترام قائل هستم... وقتی برای اولینبار به سینما میآیی، نیاز داری که کسی دستت را بگیرد.

اگر این اتفاق نیفتد به جایی نمیرسی.

اگر کار اولیای سراغم میآید که حضور من در کارش برایش مهم است،حتما قبول میکنم.

با خیلی کارگردانانکار اولی کار کردهام.

15-10 فیلم کوتاه بازیکردهام که کارگردانانشان جوانانتازهکار بودهاند حتی در سینما هم همین کار را کردهام، بدون چشمداشت به پول یا شهرتش، فقطبه دلیل اینکه حرفهام بازیگری است، بازی کردهام.

pariha.ir: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

kalarena.com: کالارنا: مقایسه و نقد کالاهای دیجیتالی

منبع: برترین ها
انتشار: 3 اسفند 1401 بروزرسانی: 3 اسفند 1401 گردآورنده: hecaconf.ir شناسه مطلب: 5294

به "همایون ارشادی در یک قدمی اسکار" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "همایون ارشادی در یک قدمی اسکار"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید