بانک شهر امکان تولید اقساطی کتاب را فراهم کرد، تسهیلات 120 میلیونی با بازپرداخت 5ساله

به گزارش کنفرانس هکا، به گزارش خبرنگاران ، طی سال های اخیر در پی شیوع کویید 19 چرخ های اقتصاد در جهان و ایران به کندی می چرخد، بسیاری از دست اندرکاران حوزه های مختلف مجبور به تعطیل کسب و کار خود شده اند یا اینکه به سختی در حرفه خود به حیات ادامه می دهند.

بانک شهر امکان تولید اقساطی کتاب را فراهم کرد، تسهیلات 120 میلیونی با بازپرداخت 5ساله

با توجه به اینکه صنعت نشر در کشور ما بیش از اینکه یک حرفه مالی درنظر گرفته شود، بیشتر جنبه فرهنگی دارد و گردش مالی بالایی ندارد، اهالی این حوزه با مسائل جدی طی این دو سال روبرو شده اند و در تولید کتاب های تازه با موانع مالی زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

اما شرکت شهرآیین در پلتفرم دی جی شهر به تازگی شرایطی مهیا ساخته که امکان تولید اقساطی کتاب را برای ناشران فراهم کرده است. این موضوع بهانه ای شد تا با محمدمهدی تینای تهرانی، معاون تبلیغات شرکت شهرآیین به گفت وگو بنشینیم و درباره شرایط و ویژگی های این طرح بیشتر بدانیم. او در این مصاحبه با ترسیم فضای کنونی صنعت نشر به معرفی و چیستی اجرای این طرح پرداخت.

متوجه شدیم که پلتفرم دی جی شهر تسهیلاتی را برای تولید کتاب از سوی ناشران درنظر گرفته است و به عنوان خرید اقساطی خدمات تولید کتاب معرفی شده. عملکرد این پلتفرم چگونه است؟

این خدمات اقساطی برای اولین بار در ایران بر خلاف موارد موجود که از یک سال تا 3 سال امکان تقسیط کالا را دارند، در یک بازه حداکثر پنج ساله دریافت می شود و پلتفرم دی جی شهر خدماتی تا 120 میلیون تومان را به صورت اقساطی ارائه کرده است. ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮم دی ﺟﯽ ﺷﻬﺮ، ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﺑه ﺼﻮرت ﭼﺎپ دﯾﺠﯿﺘﺎل یا افست ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻗﺴﺎط ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت (ﺗﺎ 60 ﻣﺎه) در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺎﺷﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. فعالان ﺣﻮزه ﻧﺸﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺗﻨﻮع ﮐﺘﺎب رﻗﻌﯽ، وزﯾﺮی و رﺣﻠﯽ در ﺳﺎﯾﺖ دی ﺟﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑه صورت ﮐﺎﻣﻞ؛ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻻزم از طریق تامین کننده طرف قرارداد دی جی شهر ﺗﻮﻟﯿﺪ و درﯾﺎﻓﺖ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار کرده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در اﻗﺴﺎط ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺖ کنند.

مزایای دریافت محصولات اقساطی کتاب از طریق سایت دی جی شهر نسبت به دریافت یک وام بانکی عادی چیست؟

دارا بودن حساب های بانک شهر در سال های گذشته و شرکت ناشران در نمایشگاه های حضوری فروش کتاب شهر آفتاب با استفاده از دستگاه های کارتخوان بانک شهر، خود زمینه مناسبی برای سهولت در دریافت این تسهیلات است. همچنین با هماهنگی ایجاد شده از طریق پلتفرم دی جی شهر به عنوان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت تبلیغاتی این سهولت را ایجاد کرده که با انتخاب محصول مورد نظر در سایت و تکمیل سبد خرید و بارگذاری مستندات هویتی از طریق ناشر در وب سایت و ارجاع پیش فاکتور خرید از طریق دی جی شهر به شعبه عامل مورد نظر در بانک شهر در هنگام مراجعه ناشران به شعبه بانک، هماهنگی ها از قبل انجام شده و مسئولان تسهیلات شعبه بانک در جریان موضوع و مراجعه خریدار قرار دارند و فرایند اجرایی بسیار سهل تر از حالت عادی صورت می پذیرد.

این ایده چطور شکل گرفت؟

همواره یکی از دغدغه های اصلی اهالی نشر و کتاب، تامین منابع مالی لازم برای تولید کتاب و توسعه فرهنگی بوده و با تحولات چند سال گذشته؛ ازجمله تحریم های همه جانبه و مسائل ناشی از نقل و انتقال بین المللی پول، این دغدغه عمیق تر و ریشه دارتر شده است. طبیعتا به غیر از منابع لازم برای تولید محتوا و ویرایش محتوای لازم برای تولید کتاب، هزینه های دیگری نیز بر مراحل تولید کتاب مثل کاغذ و مقوا و مواد مصرفی مترتب است و این مشکل اصلی نشر در روزهای کنونی به شمار می آید.

فکر می کنید فرایند دیجیتالی شدن و تولید کتاب دیجیتال چه تاثیری در این عرصه داشته است؟

با وجود توسعه فناوری و فرایند روبه توسعه کتاب های الکترونیک طی سال های اخیر، کتاب کاغذی همچنان علاقمندان گسترده خود را دارد و پس از یک دوره فراز و نشیب، به نظر می رسد که هیچگاه نسخ کاغذی کتاب از سبد تقاضا به کنار نخواهد رفت. از طرفی رشد فرهنگی جامعه و گوناگونی سلیقه مخاطب در دوره حاضر، نیاز ایجاد تنوع در محتوا و عناوین کتاب را نمایان تر کرده و در نتیجه تولید در شمارگان کمتر با تنوع عناوین نیاز کنونی جامعه فرهنگی به شمار می آید. در این عرصه نیز فناوری چاپ دیجیتال به کمک نشر آمده است.

هنگامی که برای دانشجویان رشته چاپ و تبلیغات در دانشگاه، سرفصل فناوری های چاپ دیجیتال را تشریح می کنم، در هر ترم آموزشی آن قدر تغییرات این حوزه زیاد است که می توان گفت هر فصل یک فناوری و یک دستگاه دیجیتال تازه با تکنولوژی جوهرافشان یا تونر و مرکب به کمک تولید کتاب های دیجیتال یا محصولات شخصی سازی شده با شمارگان پایین آمده است.

به نظر شما افزایش هزینه های تولید کتاب در چندسال گذشته چه فرایندی را طی کرده است؟

با یک نگاه گذرا می بینیم که بخش عمده ای از هزینه های نشر صرف تولید فیزیکی کتاب اعم از کاغذ مصرفی، مقوای جلد و هزینه چاپ و تولید فیزیکی کتاب می شود و با افزایشی که در چند سال گذشته در این قسمت به وجود آمده، عرصه تولید برای ناشران تنگ تر و محدودتر شده است. یک مطالعه در مورد قیمت کاغذ در سه سال گذشته حاکی از افزایشی بالغ بر 250 درصد در پایه قیمت کاغذ از سال 98 تا به حال است و راه چاره های موقتی ارائه شده برای کمک به نشر نیز نتوانسته گره ای از این کلاف افزایش هزینه ها بگشاید. برخی از انواع مقوای مورد استفاده در کتاب ها تا سه برابر در یک بازه سه ساله افزایش قیمت داشته اند و ناشران زیادی از تولید محتوای بر زمین مانده خود باز مانده اند.

تاثیر پاندمی کرونا را در سیکل مالی کتاب چگونه می بینید؟

هجوم بیماری کرونا بر جهان و تنگناهای مالی ناچارا سبد خرید خانوار را از سمت اقلام فرهنگی به سمت کالاهای ضروری زندگی سوق داد. در نتیجه فروش کتاب و نقدینگی موجود در نشر را در برهه ای از زمان باریک تر و کمتر کرد. حال با بهبود شرایط و بازگشت به روال عادی ناشران زیادی در موقعیت داشتن محتوای فراوان فرهنگی برای نشر کتاب و عدم وجود نقدینگی لازم برای ایجاد گردش مورد نظر قرار گرفته اند که معتقدم اختصاص تسهیلات اقساطی برای تولید کتاب به ناشران می تواند راهگشای کار آن ها باشد.

بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و شروع کلاس های حضوری از سوی دیگر برگزاری رویدادها و جریانات کاری همچنین بازگشت مخاطبان و مشتریان کتاب به بازارهای فیزیکی خود نویدی بر نیاز جامعه به کتاب و مطالعه در فضای تازه پس از این دوره است. البته در این میان فروش غیرقابل تصور ناشران در نمایشگاه مجازی کتاب امسال نیز خود موید این امر است.

و راه چاره راهگشای مشکل کمبود نقدینگی در این شرایط چیست؟

با علاقه و تجربه سال های متمادی که در حوزه چاپ و نشر و تبلیغات فعالیت داشتم و لمس از نزدیک مسائل کانون های تبلیغاتی و ناشران، برای اولین بار در ایران در زیر مجموعه یک پلتفرم فروش کالا و خدمات اینترنتی تحت عنوان دی جی شهر زیر مجموعه بانک شهر، بخشی ایجاد شده که نه تنها بر روی فروش اقساطی کالاها تمرکز کرده بلکه برای اولین بار در ارائه اقساطی خدمات حوزه چاپ و تبلیغات، به خصوص تولید کتاب خدمت می دهد. شاید فروش اقساطی کالا در ایران سابقه ای چند ساله داشته باشد اما ارائه خدمات تبلیغاتی و نشر و کتاب به صورت تسهیلات اقساطی تابحال نمونه مشابهی در کشور نداشته است.

و در خاتمه بگویید آینده مورد نظر این پلتفرم و پیش بینی چگونگی اثربخشی در حوزه نشر از نظر شما چگونه رقم خواهد خورد؟

آرزوی تیم تبلیغاتی دی جی شهر در رونق و توسعه نشر و فرایند تولید کتاب با استفاده از امکان دی جی شهر بوده و این برای نخستین بار است که یک پکیج حدود 100 تا 120 میلیون تومان محصول کتاب را می توان در اقساط 60 ماهه و با رقمی حدود ماهی 3 میلیون تومان مشتمل بر کاغذ و مقوا و مواد مصرفی تولید و به بازار عرضه کرد. بررسی فرایند افزایش قیمت ها و نرخ تورم در چند سال گذشته نشان از آن دارد که بالانس پرداخت اقساط با برگشت نقدینگی فروش کتاب از طریق سیستم های پخش کتاب و همچنین جبران سود بانکی پرداخت اقساط با تورم سالانه کاملا کفه ترازو را به نفع ناشران تغییر خواهد داد؛ لذا این تسهیلات از طریق پلتفرم دی جی شهر می تواند راهگشای توسعه نشر و بهبود شرایط مالی کتاب در فضای پسا کرونا باشد.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 30 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 30 اردیبهشت 1401 گردآورنده: hecaconf.ir شناسه مطلب: 13531

به "بانک شهر امکان تولید اقساطی کتاب را فراهم کرد، تسهیلات 120 میلیونی با بازپرداخت 5ساله" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بانک شهر امکان تولید اقساطی کتاب را فراهم کرد، تسهیلات 120 میلیونی با بازپرداخت 5ساله"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید